Truy cập

Hôm nay:
15
Hôm qua:
79
Tuần này:
555
Tháng này:
94
Tất cả:
279736

Ý kiến thăm dò

định hướng phát triển

Ngày 30/10/2020 08:27:54

định hướng phát triển

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chúng ta tiếp tục có những thuận lợi; tình hình chính trị ổn định, truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn của Đảng bộ và nhân dân được phát huy; nhiều cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước ban hành tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng đồng bộ theo chuẩn nông thôn mới. Tuyến tỉnh lộ 506 và tuyến đường kết nối từ đường cao tốc đến đường tỉnh lộ 506 qua địa bàn xã; cụm công nghiệp Tượng Lĩnh được đầu tư xây dựng đã mở ra nhiều triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của huyện; những kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền được tích lũy, sự ổn định về chính trị - xã hội; sự vượt khó vươn lên của nhân dân trong xã là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Bên cạnh những thuận lợi đó, trong giai đoạn tới chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, như: tác động của tình hình thế giới và khu vực về biển đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Kinh tế của xã còn yếu, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; sức cạch tranh của các sản phẩm chưa có; kết cấu hạ tầng còn thiếu; tình thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; một bộ phận nhân dân không chịu khó vươn lên, là những yếu tố tác động bất lợi đến sự phát triển của xã.

A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hành động - Phát triển

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

* Về kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 78 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 70 ha.

3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt: 5.400 tấn.

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

(Cây lúa: Diện tích 850 ha; năng suất 60 tạ/ha; sản lượng 5.200 tấn. Cây lạc: Diện tích 02 ha; năng suất 40 tạ/ha/năm; sản lượng 8 tấn. Cây khoai lang: diện tích 10 ha; năng suất 80 tạ/ha/năm; sản lượng 80 tấn).

5. Tổng đàn trâu, 1.000 con; đàn lợn: 5.000 con trở lên; đàn dê 1.000 con trở lên; đàn gia cầm, thủy cầm 150.000 con trở lên.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản: 150 tấn.

7. Phát triển mới doanh nghiệp trên địa bàn: 10 doanh nghiệp.

8. Tăng thu ngân sách hàng năm 12% theo kế hoạch huyện giao.

9. Có 100% thôn đạt chuẩn NTM, trong đó 4 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

10. Bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn đạt 100%. Hệ thống giao thông, kênh mương chính nội đồng được bê tông hóa đạt 90%.

* Về văn hóa -xã hội.

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7 %.

12. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, hoàn thành chỉ tiêu huyện giao

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo thấp hơn bình quân chung của huyện.

14. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

15. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn: 95% trở lên

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100% trở lên.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá: 90% trở lên

18. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 4 thôn trở lên.

* Về môi trường.

19. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 15,76%

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100%; trong đó dùng nước sạch đạt 50%.

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại, xử lý đạt 98%.

* Về An ninh – Quốc phòng.

22. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, đạt 100%

* Về xây dựng Đảng.

23. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 100%; Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

24. Tổng số đảng viên mới kết nạp là 25 đồng chí.

25. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đạt tiêu chuẩn Viet Gap; chuyển dịch cơ cấu trong chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại an toàn sinh học; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, khai thác tối đa diện tích đất rừng sản xuất để chuyển dịch trồng cây ăn quả, trồng hoa; tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Duy trì tốt các tiêu chí xã nông thôn mới, chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2. Chương trình phát triển công nghiệp và ngành nghề nông thôn

Tập trung thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã Thăng Bình; xây dựng các tuyến giao thông kết nối để phát triển kinh tế - xã hội; duy trì và du nhập nghề mới phát triển TTCN tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thành lập HTX trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.

3. Chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".

V. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ

1. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng: Huy động nguồn lực đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng như: công sở, các thiết chế văn hóa, sân vận động, hạ tầng giao thông, thủy lợi.

2. Đột phá về cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức với phương châm chủ động, sáng tạo và tận tụy.

B. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH.

1. Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng xã NTM nâng cao

1.1. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa và an toàn thực phẩm; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, quy hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đến năm 2025 tích tụ thêm được 70 ha để thực hiện xây dựng mô hình trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ HTX, các cá nhân thực hiện việc tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn, với phương châm sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tưới tiêu hợp lý và phòng chống bão lụt có hiệu quả.

Trong trồng trọt, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, xây dựng và hình thành vùng sản xuất công nghệ cao, trên cơ sở phát huy lợi thế; duy trì ổn định diện tích đất lúa 850 ha, chủ động, tích cực chuyển đổi diện tích 20 ha khu Đồng Bái, Mã Trung thôn Mỹ Giang xây dựng mô hình cá, lúa, vịt kết hợp; tiếp tục chỉ đạo trồng 5 ha ngô, trong đó 4 ha trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nguyên liệu cho khu Công nghệ cao TH True milk; tổ chức sản xuất 2 ha vùng sản xuất rau chất lượng cao, an toàn được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP; trồng mới, cải tạo diện tích 10 ha ven núi thôn Ngọ Thượng phát triển trang trại, trồng hoa, cây ăn quả, mô hình gà đồi có giá trị kinh tế. Xây dựng quy trình sản xuất lúa gạo an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP với diện tích đến 2025 là 40 ha. Duy trì sản lượng lương thực bình quân đạt trên 5.400 tấn.

Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, bán công nghiệp, đồng bộ, theo chuỗi giá trị (từ giống, thức ăn, thú y...đến tiêu thụ) gắn với thị trường và an toàn dịch bệnh. Phát triển 1 vùng chăn nuôi tập trung, theo hướng trang trại; tăng cường phòng dịch cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát và kiểm soát hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra.

Tiếp tục duy trì và phát triển ổn định diện tích rừng: 186,38 ha, trong đó rừng sản xuất 127,99 ha, rừng phòng hộ 58,39ha, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 15,76%. Thực hiện quản lý rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; lồng ghép và triển khai có hiệu quả chuyển đổi 10 ha đất đồi sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Đa dạng hoá các loại hình, đối tượng nuôi trồng thuỷ sản, nhất là các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, thức ăn, nguồn nước và môi trường nuôi.

Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn vốn để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao; chú trọng chỉnh trang nông thôn theo hướng văn minh, xanh, sạch, đẹp, bảo tồn và gìn giữ phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của xã. Đến năm 2025 có 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu; xây dựng xã NTM nâng cao.

1.2. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu trung tâm của xã như Công sở, trung tâm học tập cộng đồng, sân vận động, trạm y tế; các thiết chế văn hóa tại các thôn theo chuẩn nông thôn mới; kêu gọi, đề nghị hỗ trợ nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn xã, đặc biết tuyến đường 525 nối với đường tỉnh lộ 506; cải tạo, cảnh quan, mỹ quan khu trung tâm của xã. Động viên, khuyến khích nhân dân chỉnh trang trong khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường phấn đấu đến năm 2025, 95% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn.

Thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp trong sản xuất các mặt hàng mây tre xuất khẩu; thành lập các công ty, doanh nghiệp may gia công trên địa bàn; duy trì các nghề hiện có như mộc, nề, hàn gia công, kinh doanh vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động các hộ gia đình đủ điều kiện thành lập mới các công ty, doanh nghiệp. Bám sát chủ trương, định hướng của huyện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thăng Bình đến năm 2030; quy hoạch các tuyến đường giao thông kết nối với đường kết nối giữa đường cao tốc Bắc - nam với đường tỉnh lộ 506; xây dựng quy hoạch vùng sản xuất lúa quy mô lớn, chất lượng cao tại khu vực thôn Lý Bắc, Thái Lai, Mỹ Giang, Hồng Sơn; phát huy lợi thế của cụm công nghiệp Tượng Lĩnh thực hiện quy hoạch 20 ha sản xuất công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ thương mại, khu dân cư tại Lý Đông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tập trung huy động nguồn lực tại chỗ hợp pháp, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn hỗ trợ của nhà nước từ các chương trình, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ.

Tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực thương mại tổng hợp, may mặc xuất khẩu phát huy lợi thế về giao thông và lao động của địa phương. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các vùng quy hoạch công nghiệp, dịnh vụ; chuyển đổi mô hình quản lý chợ Gỗ, kêu gọi đầu tư hình thành các siêu thị mini; có ít nhất 2 cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Tuyên truyên vận động thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn, đến năm 2025 toàn xã có ít nhất 12 doanh nghiệp.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người có nhu cầu tham gia các chương trình, các lớp đào tạo nghề, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện nói riêng và nhu cầu xã hội nói chung, chú trọng đào tạo nghề tại chỗ phù hợp với điều kiện và thu nhập của một bộ phận nhân dân; Tăng cường công tác tuyên truyền, và định hướng để người lao động tiếp cận được các dịch vụ, công việc tốt nhất về xuất khẩu lao động.

1.4. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật; tăng cường thực hiện công tác cấp mới, cấp đổi GCN QSD đất đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật; giải quyết, xử lý tốt các tồn động về quản lý đất đai; quy hoạch đấu giá đất tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển của xã. Xây dựng nghị quyết về bảo vệ môi trường trong khu dân cư và tại các doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thu gom, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%. Phấn đấu 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, trong đó 50% dùng nước sạch. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa thiên tai; nâng cao khả năng phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa về văn hóa – thể thao.

2.1. Về giáo dục đào tạo: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, với phương châm xã hội phải quan tâm, tham gia có trách nhiệm với lĩnh vực giáo dục, các trường giữ vững và phát huy chất lượng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp liên kết trong chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp, đấu mối đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp cho nhân dân, phát huy xã đạt chuẩn xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa lĩnh vực khuyến học, tạo động lực thi đua trong học tập.

2.2. Về Văn hóa, thông tin TDTT: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện các tiêu chí công nhận danh hiệu “công dân gương mẫu” "Gia đình kiểu mẩu”, “thôn, làng kiểu mẫu”. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phát huy, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống đài truyền thanh, nhằm đảm bảo mọi người dân được biết các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, từng bước mở rộng nâng cao các điểm vui chơi ở các thôn; Năm 2020 phấn đấu được công nhận xã văn hóa NTM.

Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân, làm tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực văn nghệ, thể dục thể thao, phấn đấu đạt 50% người dân thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục thể thao; Quan tâm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích.

2.3. Về Y tế, dân số- KHHGĐ: Đảm bảo cơ sở vật chất, chất lượng nhân lực Trạm y tế xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm bảo người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế tại cấp xã tốt nhất, năm 2020 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tập trung tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định, chính sách của nhà nước đối với đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đến năm 2025 có 95% người dân tham gia BHYT.

Nâng cao chất lượng hoạt động của truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người thực hiện tốt Pháp lệnh dân số, sức khỏe sinh sản, duy trì tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm ở mức 0,7% năm, 95% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ.

2.4. Về thực hiện chính sách xã hội: Thực hiện tốt chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chế độ chính sách theo qui định của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đảm bảo công bằng đúng đối tượng; Tập trung chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm sát với từng đối tượng để có cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể, đảm bảo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; hàng năm tỷ lệ hộ nghẻo giảm hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

3. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, TTAT xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; nắm chắc lực lượng DBĐV và nguồn chuẩn bị nhập ngũ hàng năm, đồng thời làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng công an trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống những diễn biến mới phát sinh trên địa bàn trong giai đoạn mới.

II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

1.1. Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, trọng tâm là thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm và những vấn đề mới phát sinh, xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân, làm cơ sở cho việc tu dưỡng rèn luyện đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Tích cực tham gia đấu tranh, bác bỏ những thông tin xuyên tạc, sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương theo quy định; gương mẫu về đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến về nhận thức, đổi mới tư duy, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, tính năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với phân công trách nhiệm thực hiện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Thường xuyên nắm bắt và kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc tuyên truyền giới thiệu, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

1.3. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trọng tâm là rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trên địa bàn huyện, đến năm 2025; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự tham gia đại biểu HĐND (2021 - 2026) và lãnh đạo chủ chốt các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, đặc biệt là khâu đánh giá cán bộ; coi trọng các tiêu chí về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đặc biệt là hiệu quả thực thi nhiệm vụ để đánh giá, quy hoạch cán bộ. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về công tác cán bộ. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, bảo đảm phát huy hiệu quả trong thực thi công vụ; Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ gắn với thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Duy trì nghiêm việc thực hiện quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Nâng cao trách nhiệm của chi bộ, đảng viên trong việc phát hiện nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp mới 5 đảng viên trở lên.

1.4. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Điều lệ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và triển khai thực hiện ngay sau Đại hội Đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết, thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cấp uỷ viên, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

1.5. Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân.Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, sát cơ sở. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào“Dân vận khéo”, thực hiện tốt chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể, nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của xã.

1.6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, của nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

1.7. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy

Cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban chấp hành, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo hoặc buông lỏng trong lãnh đạo; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm; vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tế của xã để cụ thể hóa thành các chương trình hành động sát đúng, có tính khả thi cao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, phát hiện những nhân tố mới, mô hình mới, biểu dương người tốt, việc tốt; uốn nắn những sai lệch, thiếu sót; xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm; tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động của từng đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở, đảm bảo các chủ trương của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước được thực thi một cách tốt nhất.

Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt phương châm chọn việc, chọn thời điểm phù hợp, quyết tâm, quyết liệt để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành với kết quả cao.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; đầu tư xây dựng bộ phận một cửa hướng tới hiện đại để thực hiện một liên thông và một cửa điện tử, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4; công khai dân chủ tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, tạo môi trường thân thiện khi người dân đến cơ quan nhà nước.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội vận động nhân dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vận động thu hút đoàn viên hội viên; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương góp phần xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chúng ta tiếp tục có những thuận lợi; tình hình chính trị ổn định, truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn của Đảng bộ và nhân dân được phát huy; nhiều cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước ban hành tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển; kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng đồng bộ theo chuẩn nông thôn mới. Tuyến tỉnh lộ 506 và tuyến đường kết nối từ đường cao tốc đến đường tỉnh lộ 506 qua địa bàn xã; cụm công nghiệp Tượng Lĩnh được đầu tư xây dựng đã mở ra nhiều triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của huyện; những kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền được tích lũy, sự ổn định về chính trị - xã hội; sự vượt khó vươn lên của nhân dân trong xã là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Bên cạnh những thuận lợi đó, trong giai đoạn tới chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, như: tác động của tình hình thế giới và khu vực về biển đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Kinh tế của xã còn yếu, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; sức cạch tranh của các sản phẩm chưa có; kết cấu hạ tầng còn thiếu; tình thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; một bộ phận nhân dân không chịu khó vươn lên, là những yếu tố tác động bất lợi đến sự phát triển của xã.

A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hành động - Phát triển

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.

* Về kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 78 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 70 ha.

3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt: 5.400 tấn.

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

(Cây lúa: Diện tích 850 ha; năng suất 60 tạ/ha; sản lượng 5.200 tấn. Cây lạc: Diện tích 02 ha; năng suất 40 tạ/ha/năm; sản lượng 8 tấn. Cây khoai lang: diện tích 10 ha; năng suất 80 tạ/ha/năm; sản lượng 80 tấn).

5. Tổng đàn trâu, 1.000 con; đàn lợn: 5.000 con trở lên; đàn dê 1.000 con trở lên; đàn gia cầm, thủy cầm 150.000 con trở lên.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản: 150 tấn.

7. Phát triển mới doanh nghiệp trên địa bàn: 10 doanh nghiệp.

8. Tăng thu ngân sách hàng năm 12% theo kế hoạch huyện giao.

9. Có 100% thôn đạt chuẩn NTM, trong đó 4 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

10. Bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn đạt 100%. Hệ thống giao thông, kênh mương chính nội đồng được bê tông hóa đạt 90%.

* Về văn hóa -xã hội.

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7 %.

12. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, hoàn thành chỉ tiêu huyện giao

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo thấp hơn bình quân chung của huyện.

14. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

15. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn: 95% trở lên

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100% trở lên.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá: 90% trở lên

18. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 4 thôn trở lên.

* Về môi trường.

19. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng 15,76%

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100%; trong đó dùng nước sạch đạt 50%.

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại, xử lý đạt 98%.

* Về An ninh – Quốc phòng.

22. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, đạt 100%

* Về xây dựng Đảng.

23. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 100%; Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

24. Tổng số đảng viên mới kết nạp là 25 đồng chí.

25. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đạt tiêu chuẩn Viet Gap; chuyển dịch cơ cấu trong chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại an toàn sinh học; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, khai thác tối đa diện tích đất rừng sản xuất để chuyển dịch trồng cây ăn quả, trồng hoa; tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Duy trì tốt các tiêu chí xã nông thôn mới, chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2. Chương trình phát triển công nghiệp và ngành nghề nông thôn

Tập trung thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã Thăng Bình; xây dựng các tuyến giao thông kết nối để phát triển kinh tế - xã hội; duy trì và du nhập nghề mới phát triển TTCN tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thành lập HTX trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp.

3. Chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".

V. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ

1. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng: Huy động nguồn lực đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng như: công sở, các thiết chế văn hóa, sân vận động, hạ tầng giao thông, thủy lợi.

2. Đột phá về cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức với phương châm chủ động, sáng tạo và tận tụy.

B. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH.

1. Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới, xây dựng xã NTM nâng cao

1.1. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa và an toàn thực phẩm; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, quy hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đến năm 2025 tích tụ thêm được 70 ha để thực hiện xây dựng mô hình trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ HTX, các cá nhân thực hiện việc tích tụ ruộng đất, sản xuất quy mô lớn, với phương châm sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tưới tiêu hợp lý và phòng chống bão lụt có hiệu quả.

Trong trồng trọt, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, xây dựng và hình thành vùng sản xuất công nghệ cao, trên cơ sở phát huy lợi thế; duy trì ổn định diện tích đất lúa 850 ha, chủ động, tích cực chuyển đổi diện tích 20 ha khu Đồng Bái, Mã Trung thôn Mỹ Giang xây dựng mô hình cá, lúa, vịt kết hợp; tiếp tục chỉ đạo trồng 5 ha ngô, trong đó 4 ha trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nguyên liệu cho khu Công nghệ cao TH True milk; tổ chức sản xuất 2 ha vùng sản xuất rau chất lượng cao, an toàn được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP; trồng mới, cải tạo diện tích 10 ha ven núi thôn Ngọ Thượng phát triển trang trại, trồng hoa, cây ăn quả, mô hình gà đồi có giá trị kinh tế. Xây dựng quy trình sản xuất lúa gạo an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP với diện tích đến 2025 là 40 ha. Duy trì sản lượng lương thực bình quân đạt trên 5.400 tấn.

Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, bán công nghiệp, đồng bộ, theo chuỗi giá trị (từ giống, thức ăn, thú y...đến tiêu thụ) gắn với thị trường và an toàn dịch bệnh. Phát triển 1 vùng chăn nuôi tập trung, theo hướng trang trại; tăng cường phòng dịch cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát và kiểm soát hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra.

Tiếp tục duy trì và phát triển ổn định diện tích rừng: 186,38 ha, trong đó rừng sản xuất 127,99 ha, rừng phòng hộ 58,39ha, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 15,76%. Thực hiện quản lý rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; lồng ghép và triển khai có hiệu quả chuyển đổi 10 ha đất đồi sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Đa dạng hoá các loại hình, đối tượng nuôi trồng thuỷ sản, nhất là các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, thức ăn, nguồn nước và môi trường nuôi.

Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn vốn để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao; chú trọng chỉnh trang nông thôn theo hướng văn minh, xanh, sạch, đẹp, bảo tồn và gìn giữ phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của xã. Đến năm 2025 có 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu; xây dựng xã NTM nâng cao.

1.2. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu trung tâm của xã như Công sở, trung tâm học tập cộng đồng, sân vận động, trạm y tế; các thiết chế văn hóa tại các thôn theo chuẩn nông thôn mới; kêu gọi, đề nghị hỗ trợ nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn xã, đặc biết tuyến đường 525 nối với đường tỉnh lộ 506; cải tạo, cảnh quan, mỹ quan khu trung tâm của xã. Động viên, khuyến khích nhân dân chỉnh trang trong khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường phấn đấu đến năm 2025, 95% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn.

Thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp trong sản xuất các mặt hàng mây tre xuất khẩu; thành lập các công ty, doanh nghiệp may gia công trên địa bàn; duy trì các nghề hiện có như mộc, nề, hàn gia công, kinh doanh vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động các hộ gia đình đủ điều kiện thành lập mới các công ty, doanh nghiệp. Bám sát chủ trương, định hướng của huyện, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thăng Bình đến năm 2030; quy hoạch các tuyến đường giao thông kết nối với đường kết nối giữa đường cao tốc Bắc - nam với đường tỉnh lộ 506; xây dựng quy hoạch vùng sản xuất lúa quy mô lớn, chất lượng cao tại khu vực thôn Lý Bắc, Thái Lai, Mỹ Giang, Hồng Sơn; phát huy lợi thế của cụm công nghiệp Tượng Lĩnh thực hiện quy hoạch 20 ha sản xuất công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ thương mại, khu dân cư tại Lý Đông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tập trung huy động nguồn lực tại chỗ hợp pháp, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là nguồn hỗ trợ của nhà nước từ các chương trình, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ.

Tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực thương mại tổng hợp, may mặc xuất khẩu phát huy lợi thế về giao thông và lao động của địa phương. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các vùng quy hoạch công nghiệp, dịnh vụ; chuyển đổi mô hình quản lý chợ Gỗ, kêu gọi đầu tư hình thành các siêu thị mini; có ít nhất 2 cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Tuyên truyên vận động thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn, đến năm 2025 toàn xã có ít nhất 12 doanh nghiệp.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người có nhu cầu tham gia các chương trình, các lớp đào tạo nghề, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện nói riêng và nhu cầu xã hội nói chung, chú trọng đào tạo nghề tại chỗ phù hợp với điều kiện và thu nhập của một bộ phận nhân dân; Tăng cường công tác tuyên truyền, và định hướng để người lao động tiếp cận được các dịch vụ, công việc tốt nhất về xuất khẩu lao động.

1.4. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật; tăng cường thực hiện công tác cấp mới, cấp đổi GCN QSD đất đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật; giải quyết, xử lý tốt các tồn động về quản lý đất đai; quy hoạch đấu giá đất tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển của xã. Xây dựng nghị quyết về bảo vệ môi trường trong khu dân cư và tại các doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thu gom, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%. Phấn đấu 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, trong đó 50% dùng nước sạch. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa thiên tai; nâng cao khả năng phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa về văn hóa – thể thao.

2.1. Về giáo dục đào tạo: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc gia theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, với phương châm xã hội phải quan tâm, tham gia có trách nhiệm với lĩnh vực giáo dục, các trường giữ vững và phát huy chất lượng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chuẩn mức độ cao hơn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp liên kết trong chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp, đấu mối đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp cho nhân dân, phát huy xã đạt chuẩn xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa lĩnh vực khuyến học, tạo động lực thi đua trong học tập.

2.2. Về Văn hóa, thông tin TDTT: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện các tiêu chí công nhận danh hiệu “công dân gương mẫu” "Gia đình kiểu mẩu”, “thôn, làng kiểu mẫu”. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phát huy, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống đài truyền thanh, nhằm đảm bảo mọi người dân được biết các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, từng bước mở rộng nâng cao các điểm vui chơi ở các thôn; Năm 2020 phấn đấu được công nhận xã văn hóa NTM.

Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân, làm tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực văn nghệ, thể dục thể thao, phấn đấu đạt 50% người dân thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục thể thao; Quan tâm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích.

2.3. Về Y tế, dân số- KHHGĐ: Đảm bảo cơ sở vật chất, chất lượng nhân lực Trạm y tế xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm bảo người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế tại cấp xã tốt nhất, năm 2020 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tập trung tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định, chính sách của nhà nước đối với đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đến năm 2025 có 95% người dân tham gia BHYT.

Nâng cao chất lượng hoạt động của truyền thông, làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người thực hiện tốt Pháp lệnh dân số, sức khỏe sinh sản, duy trì tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm ở mức 0,7% năm, 95% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ.

2.4. Về thực hiện chính sách xã hội: Thực hiện tốt chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chế độ chính sách theo qui định của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đảm bảo công bằng đúng đối tượng; Tập trung chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm sát với từng đối tượng để có cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể, đảm bảo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; hàng năm tỷ lệ hộ nghẻo giảm hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

3. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, TTAT xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; nắm chắc lực lượng DBĐV và nguồn chuẩn bị nhập ngũ hàng năm, đồng thời làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng công an trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống những diễn biến mới phát sinh trên địa bàn trong giai đoạn mới.

II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

1.1. Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, trọng tâm là thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm và những vấn đề mới phát sinh, xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân, làm cơ sở cho việc tu dưỡng rèn luyện đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Tích cực tham gia đấu tranh, bác bỏ những thông tin xuyên tạc, sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương theo quy định; gương mẫu về đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến về nhận thức, đổi mới tư duy, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, tính năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với phân công trách nhiệm thực hiện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Thường xuyên nắm bắt và kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; phát huy vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ trong việc tuyên truyền giới thiệu, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

1.3. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trọng tâm là rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trên địa bàn huyện, đến năm 2025; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự tham gia đại biểu HĐND (2021 - 2026) và lãnh đạo chủ chốt các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, đặc biệt là khâu đánh giá cán bộ; coi trọng các tiêu chí về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đặc biệt là hiệu quả thực thi nhiệm vụ để đánh giá, quy hoạch cán bộ. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về công tác cán bộ. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, bảo đảm phát huy hiệu quả trong thực thi công vụ; Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ gắn với thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Duy trì nghiêm việc thực hiện quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Nâng cao trách nhiệm của chi bộ, đảng viên trong việc phát hiện nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, phấn đấu mỗi năm kết nạp mới 5 đảng viên trở lên.

1.4. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Điều lệ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và triển khai thực hiện ngay sau Đại hội Đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết, thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cấp uỷ viên, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

1.5. Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân.Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, sát cơ sở. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào“Dân vận khéo”, thực hiện tốt chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể, nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của xã.

1.6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, của nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

1.7. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy

Cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban chấp hành, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng quy chế, quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo hoặc buông lỏng trong lãnh đạo; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm; vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tế của xã để cụ thể hóa thành các chương trình hành động sát đúng, có tính khả thi cao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, phát hiện những nhân tố mới, mô hình mới, biểu dương người tốt, việc tốt; uốn nắn những sai lệch, thiếu sót; xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm; tiếp tục cải cách hành chính trong Đảng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động của từng đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở cơ sở, đảm bảo các chủ trương của Đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước được thực thi một cách tốt nhất.

Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt phương châm chọn việc, chọn thời điểm phù hợp, quyết tâm, quyết liệt để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành với kết quả cao.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; đầu tư xây dựng bộ phận một cửa hướng tới hiện đại để thực hiện một liên thông và một cửa điện tử, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4; công khai dân chủ tại cơ sở, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, tạo môi trường thân thiện khi người dân đến cơ quan nhà nước.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội vận động nhân dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động vận động thu hút đoàn viên hội viên; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương góp phần xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Người tốt, việc tốt